Traditional

百媚娘

珠闕五雲仙子。
未省有誰能似。
百媚算應天乞與,凈飾艷妝俱美。
若取次芳華皆可意。
何處比桃李。
蜀被錦紋鋪水。
不放彩鴛雙戲。
樂事也知存後會,爭奈眼前心裏。
綠皺小池紅疊砌。
花外東風起。

Simplified

百媚娘

珠阙五云仙子。
未省有谁能似。
百媚算应天乞与,净饰艳妆俱美。
若取次芳华皆可意。
何处比桃李。
蜀被锦纹铺水。
不放彩鸳双戏。
乐事也知存後会,争奈眼前心里。
绿皱小池红叠砌。
花外东风起。

Pronounciation

bǎi mèi niáng

zhū què wǔ yún xiān zǐ 。
wèi shěng yǒu shuí néng sì 。
bǎi mèi suàn yīng tiān qǐ yǔ , jìng shì yàn zhuāng jù měi 。
ruò qǔ cì fāng huá jiē kě yì 。
hé chǔ bǐ táo lǐ 。
shǔ bèi jǐn wén pū shuǐ 。
bù fàng cǎi yuān shuāng xì 。
lè shì yě zhī cún hòu huì , zhēng nài yǎn qián xīn lǐ 。
lǜ zhòu xiǎo chí hóng dié qì 。
huā wài dōng fēng qǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.