Traditional

齊天樂

竹深不放斜陽度,橫披淡墨林沼。
斷莽平煙,殘莎剩水,宜得秋深才好。
荒亭旋掃。
正著酒寒輕,弄花春小。
障錦西風,半圍歌袖半吟草。
獨遊清興易懶,景饒人未勝,樂事長少。
柳下交車,尊前岸幘,同撫雲根一笑。
秋香未老。
漸風雨西城,暗敧客帽。
背月移舟,亂鴉溪樹曉。

Simplified

齐天乐

竹深不放斜阳度,横披澹墨林沼。
断莽平烟,残莎剩水,宜得秋深才好。
荒亭旋扫。
正著酒寒轻,弄花春小。
障锦西风,半围歌袖半吟草。
独游清兴易懒,景饶人未胜,乐事长少。
柳下交车,尊前岸帻,同抚云根一笑。
秋香未老。
渐风雨西城,暗敧客帽。
背月移舟,乱鸦溪树晓。

Pronounciation

qí tiān lè

zhú shēn bù fàng xié yáng dù , héng pī dàn mò lín zhǎo 。
duàn mǎng píng yān , cán suō shèng shuǐ , yí dé qiū shēn cái hǎo 。
huāng tíng xuán sǎo 。
zhèng zhù jiǔ hán qīng , nòng huā chūn xiǎo 。
zhàng jǐn xī fēng , bàn wéi gē xiù bàn yín cǎo 。
dú yóu qīng xīng yì lǎn , jǐng ráo rén wèi shèng , lè shì cháng shǎo 。
liǔ xià jiāo chē , zūn qián àn zé , tóng fǔ yún gēn yī xiào 。
qiū xiāng wèi lǎo 。
jiàn fēng yǔ xī chéng , àn qī kè mào 。
bèi yuè yí zhōu , luàn yā xī shù xiǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.